English
Serbian
English
Serbian
Kontrol inspekt Beograd
senka

KONTROL INSPEKT

Jahorina planina

Delatnost

KONTROL INSPEKT d.o.o može da radi kontrolisanje za:

 • PROIZVODE
 • PROCESE
 • POSTROJENJA
 • OPREMU I OBJEKTE

Posebno za:

 • Proizvode od gvožđa i čelika
 • Proces zavarivanja
 • Proizvode od aluminijuma i legura aluminijuma
 • Postrojenja i objekte (termoenergetska i hidroenergetska postrojenja pri izgradnji, rekonstrukciji, revitalizaciji i održavanju)
 • Kotlovska postrojenja
 • Turboagregate
 • Metalne konstrukcije
 • Naftovode, gasovode i produktovode
 • Rezervoare za skladištenje nafte, naftnih derivata i TNG
 • Opremu pod pritiskom
Jahorina planina

KONTROL INSPEKT d.o.o na tržištu pruža sledeće usluge:

Kontrolisanja:

 • Novih proizvoda, objekata, postrojenja i instalacija, pre isporuke
 • Kontrolisanje popravki i modifikacija i kvalitativna kontrolisanja kao i periodično kontrolisanje
 • Kontrolisanje tehničke dokumentacije
 • Kontrolisanje funkcionalnosti proizvodnih postrojenja
 • Kontrolisanje zavarivačkih radova
 • Kontrolisanje metodama bez razaranja na terenu, kod Korisnika ili u svojim prostorijama i kontrolisanje metodama sa razaranjem radi ocene preostalog radnog veka i utvrđivanja daljih eksploatacionih mogućnosti
 • Utvrđivanje trenutnog stanja kontrolisanih elemenata proizvoda, procesa i postrojenja. Ispitivanja se obavljaju u akreditovanim laboratorijama uz nadzor naših stalno zaposlenih specijalista za kontrolisanje

Obezbeđenje kvaliteta proizvoda:

 • Izrada programa kontrolisanja za polufabrikate, delove, opremu i postrojenja
 • Sprovođenje ispitivanja bez razaranja na polufabrikatima, delovima, opremi i postrojenjima
 • Poslovi obezbeđenja kvaliteta tokom izrade, montaže i puštanja u pogon
 • Izrada periodičnih planova kontrolisanja i ispitivanja u skladu sa važećom regulativom za različita postrojenja
 • Ispitivanja bez razaranja prema periodičnim planovima kontrolisanja
 • Savetodavne i nadzorne usluge tokom popravki opreme
 • Izrada Tehničkih uslova za nabavku, izradu i isporuku polufabrikata, rezervnih delova i opreme
Jahorina planina

Kod zavarivanja:

 • Stručna pomoć pri izboru postupaka za zavarivanje
 • Kvalifikacije postupaka zavarivanja
 • Kvalifikacije postupaka tvrdog lemljenja
 • Izrada tehnologija sanacija i zavarivanja
 • Stručni nadzor pri sanacijama i zavarivanjima
 • Kvalifikacije savijanja
 • Kontrolisanje uređaja za zavarivanje
 • Kontrolisanje pre, tokom i posle zavarivanja
 • Kvalifikacija zavarivača (provera stručne osposobljenosti zavarivača)

Metalurških ispitivanja:

 • Mikrostrukture
 • Makrostrukture
 • Korozije
 • Pomoću replika

Ispitivanja metodama bez razaranja:

 • Vizuelno ispitivanje VT
 • Endoskopski pregled unutrašnjih i teško pristupačnih pozicija cevovoda i posuda pod pritiskom
 • Ispitivanje penetrantskim tečnostima PT
 • Ispitivanje magnetnim česticama MT
 • Radiografsko ispitivanje RT
 • Ultrazvučno ispitivanje UT
 • Merenje debljine zida ultrazvukom UT MDZ
 • Merenje površinske tvrdoće HT
 • Ispitivanje nepropusnosti
 • Ispitivanje pritiskom, hladnim vodenim pritiskom i gasom
 • Ispitivanje elektroprobojnosti izolacije
 • Ispitivanje metodom magnetnog pamćenja metala
 • Ispitivanje spektralnom analizom
 • Hemijska analiza materijala sa definisanjem sadržaja ugljenika na terenu i u laboratoriji
Jahorina planina

Razvoja:

 • Metoda i tehnika za ispitivanje metodama bez razaranja za specifične zahteve.
  Sredstava i opreme za ispitivanje metodama bez razaranja kao što su:
 • UT ispitivanja železničkih osovina
 • Ispitivanje provrta rotora metodama VT,PT, MT i UT
 • Ispitivanje tramvajskih i železničkih šina metodom UT
 • Ispitivanje UT zavarenih spojeva na cevnim sistemima kotlova debljine od 5-8 mm
 • Razvoja preventivnih ispitivanja radi sprečavanja havarijskih zastoja
 • Izrada planova za remontne aktivnosti radi smanjenja broja havarijskih ispada

Obuke kadrova za ispitivanje metodama bez razaranja:

 • Vizuelno ispitivanje VT,
 • Ispitivanje penetrantima PT,
 • Ispitivanje magnetnim česticama MT,
 • Ispitivanje ultrazvukom UT,
 • Ispitivanje ultrazvukom železničkih materijala
 • Merenje debljina ultrazvukom UT MDZ,
 • Radiografsko ispitivanje RT,
 • Ispitivanje nepropusnosti (vakumiranje) LT,
 • Ispitivanje pritiskom vodom ili gasom LP,
 • Ispitivanje elektroprobojnosti izolacije ET.

Obuke kadrova za industriju:

 • Zavarivanje i postavljanje plastičnih cevovoda
 • Montažere složenih izometrika cevovoda
Jahorina planina

Po zahtevu zainteresovanih strana, procedura „prigovori i žalbe“ će biti dostavljena na uvid.

KONTROL INSPEKT info
 • Sedište: Milana Mijalkovića 1/7, 11250 Beograd
 • Telefon: +381 11 3546 355
 • Fax: +381 11 3541 567
E-mail: kontrolinspekt@yahoo.com
All rights reserved © 2015 KONTROL INSPEKT
Dizajn i izrada Studio Digital , Novi Sad